Sla over naar de inhoud

Bioscope

Inleiding

ROC de Leijgraaf is een ondernemende, professionele organisatie, waarin mensen resultaatgericht (samen)werken, waar uitdagingen en kansen worden geboden om tot volledige ontplooiing te komen. Binnen een professionele organisatie is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de resultaten en zijn ontwikkeling. Dit vraagt om personeelsbeleid, gericht op ontwikkeling en het optimaliseren van het functioneren van elke medewerker op basis van:

  • de functie en de rol die hij/ zij vervult binnen ROC de Leijgraaf;
  • de functie en de rol die hij/ zij ambieert binnen ROC de Leijgraaf.

Deze professionalisering gaat hand in hand met de ontwikkeling van de organisatie. Dit vraagt om afstemming van de kwaliteiten en ambities van de huidige/ toekomstige medewerkers binnen de organisatie. Door de (her)ontwikkeling van BioScope bieden we één van de instrumenten van integraal ontwikkelingsgericht personeelsbeleid.

 

De wet BIOgesprekkencyclus

De wet BIO staat voor de Wet Beroepen In het Onderwijs en bevordert dat het onderwijspersoneel aan een bepaalde minimum kwaliteit blijft voldoen:

Bekwaam zijn én Bekwaam blijven.

De kwaliteit van het onderwijspersoneel staat in deze wet centraal. Die kwaliteit komt tot uitdrukking in bekwaamheden waarmee de kern van het beroep wordt beschreven.

Bij de opzet van de competentieprofielen is uitgegaan van de 7 competenties die door het Samenwerkingsverband Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn opgesteld. Het betreft de volgende competenties:

  • Interpersoonlijk;
  • Pedagogisch;
  • Vakinhoudelijk en didactisch;
  • Organisatorisch;
  • Samenwerkend met collega’s;
  • Samenwerkend met de omgeving;
  • Reflecterend en ontwikkelend.

Hieronder de meest recente gegevens wat betreft mijn ingevulde Bioscope

 

Interpersoonlijk

HoofdcompetentieCompetentieWaardering
InterpersoonlijkIk begeleid deelnemers op een deskundige manier en zorg ervoor dat er een prettig leer- en werkklimaat heerst.beheers ik
InterpersoonlijkIk maak contact met deelnemers en zorg ervoor dat zij zich op hun gemak voelen. Ik zie wat er gebeurt in de groep waarmee ik werk en spreek deelnemers aan op ongewenst gedrag en stimuleer gewenst gedrag. Ik laat hen in hun waarde en zorg ervoor dat zij respect opbrengen voor mij en voor elkaar.beheers ik
InterpersoonlijkIk maak de deelnemers verantwoordelijk voor de sfeer in de groep, stimuleer de samenwerking en reageer positief op initiatieven van hen.beheers ik
InterpersoonlijkIk houd in mijn taalgebruik, omgangsvormen en manier van communiceren rekening met wat gebruikelijk is in de leefwereld/ cultuur van de deelnemers en confronteer hen tegelijkertijd met wat gebruikelijk/ gewenst is in de maatschappelijke omgeving.beheers ik
InterpersoonlijkIk kan verantwoorden hoe ik met (cultureel heterogene) groepen omga en ook met individuele deelnemers en kan dit ook met relevante theoretische kennis en inzichten onderbouwen.nog (verder) ontwikkelen

Pedagogisch

HoofdcompetentieCompetentieWaardering
PedagogischIn het werken met deelnemers, zowel individueel als in groepsverband, draag ik, onder functionele verantwoordelijkheid van een of meerdere docenten, er toe bij dat de deelnemers een goed beeld krijgen van hun ambities en mogelijkheden en ik help hen zelfverantwoordelijk te worden in relatie tot anderen en in relatie tot hun (leer)taken. Ik zorg hierbij voor een veilige leer- en werkomgeving.beheers ik
PedagogischIk zie hoe deelnemers met elkaar omgaan en wat dat voor gevolgen heeft voor het welbevinden van (individuele) deelnemers. Ik onderneem zonodig acties t.b.v. het in stand houden en/of bevorderen van een veilig en voldoende harmonisch leer- en werkklimaat.beheers ik
PedagogischOp basis van observatie, toetsen en informatie van collega’s signaleer ik ontwikkelings- en/of gedragsproblemen bij individuele deelnemers; ik lever een bijdrage aan het diagnosticeren hiervan en ik kan voor wat betreft mijn activiteiten aansluiten bij het uitgezette begeleidingstraject.nog (verder) ontwikkelen
PedagogischIk bevorder de zelf(mede)verantwoordelijkheid voor het leerproces door de deelnemers te stimuleren tot of te begeleiden bij het reflecteren op de geboekte resultaten.beheers ik
PedagogischIk kan mijn pedagogische opvattingen verantwoorden en ook hoe ik de groep of individuele deelnemers begeleid heb. Ik maak daarbij gebruik van relevante theoretische inzichten.beheers ik

Vakinhoudelijk en didactisch

HoofdcompetentieCompetentieWaardering
Vakinhoudelijk / didactischIk realiseer bij mijn werkzaamheden met deelnemers een krachtige leeromgeving. Ik help de deelnemers bij het uitvoeren van opdrachten in het kader van de betreffende kerntaken.nog (verder) ontwikkelen
Vakinhoudelijk / didactischIk schrijf/ stel (delen van) branchespecifieke instructies samen en lever een bijdrage aan integrale opdrachten en ander onderwijsmateriaal, waarbij het accent ligt op de praktijkgerichte, branchespecifieke toepassing in samenhang met de bijbehorende theorie.beheers ik
Vakinhoudelijk / didactischIk kan de deelnemers motiveren, stimuleren en ondersteunen bij de uitvoering van praktijkopdrachten/ taken.beheers ik
Vakinhoudelijk / didactischIk leg de deelnemers duidelijk uit welke leerdoelen met welke activiteiten nagestreefd worden.beheers ik
Vakinhoudelijk / didactischIk begeleid deelnemers in het formuleren van leervragen en het sturen van het eigen leerproces.beheers ik
Vakinhoudelijk / didactischIn mijn interactie met deelnemers benut ik de kennis en ervaring die de deelnemers elders, bijvoorbeeld tijdens werken hebben opgedaan. Hierdoor blijft mijn kennis up-to-date en stimuleer ik de deelnemers kennis te delen en van elkaar te leren.nog (verder) ontwikkelen
Vakinhoudelijk / didactischIk kan aangeven hoe deelnemers leren, wat hun leerresultaten zijn en hun sterke en zwakke punten en hoe ik dit leren probeer te bevorderen. Ik signaleer leerproblemen en kan beoordelen of en hoe ik die problemen zelf kan begeleiden. Ik sluit dit kort met de verantwoordelijke docent.nog (verder) ontwikkelen
Vakinhoudelijk / didactischIk lever een bijdrage aan het ontwerpen van opdrachten en het kiezen in werkvormen en thema's.beheers ik
Vakinhoudelijk / didactischIk ontwikkel (in samenwerking met collega's) beoordelingsinstrumenten, voor met name praktijkopdrachten.beheers ik

Organisatorisch

HoofdcompetentieCompetentieWaarderingen
OrganisatorischIk draag er zorg voor deelnemers de (praktijk)leersituatie voldoende gestructureerd en overzichtelijk is, zodat de deelnemers optimaal tot leren kunnen komen.kan ik anderen op coachen
OrganisatorischIk voer in voorkomende gevallen het beheer over (praktijk)ruimten en apparatuur.kan ik anderen op coachen
OrganisatorischIk hanteer procedures en afspraken op een adequate manier. Ik bied organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen aan die het leerdoel en de leeractiviteit ondersteunen.kan ik anderen op coachen
OrganisatorischIk houd in de uitvoering van mijn onderwijsactiviteiten een heldere planning aan, bespreek deze met de deelnemers en ik laat de deelnemers, binnen de gegeven kaders, een eigen planning maken. Ik ga adequaat om met tijd en werk volgens in de organisatie geldende afspraken, procedures en systemen. In complexe situaties tref ik in overleg met de verantwoordelijke docent adequate maatregelen. In onverwachte situaties improviseer ik op een professionele manier en stel daarbij duidelijke prioriteiten.kan ik anderen op coachen
OrganisatorischIk plan, organiseer en voer, onder verantwoordelijkheid van de docent, de gesprekken met de (praktijk)begeleider in het bedrijf of de instelling en met de deelnemers om de voortgang te bespreken en de begeleiding af te stemmen. Ik lever een bijdrage een en administreer met collega’s en de (praktijk)begeleider van het bedrijf of instelling de beoordeling van de deelnemers.beheers ik

Samenwerken

HoofdcompetentieCompetentieWaarderingen
SamenwerkenIk draag bij aan het gezamenlijk resultaat, de totstandkoming van een effectief werk- en leerklimaat en aan het goed functioneren van de organisatie binnen het team.beheers ik
SamenwerkenIk werk samen met collega'™s in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs waarbij het team- en organisatiebelang centraal staat.beheers ik
SamenwerkenIk spreek collega's aan en ik ben zelf ook aanspreekbaar als het gaat om het vragen of geven van feedback en hulp bij het werk.beheers ik
SamenwerkenIk werk met collega's samen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Ik draag bij aan het gezamenlijk resultaat door mijn eigen doelen te realiseren en de gemaakte afspraken na te komen.beheers ik
SamenwerkenIk lever vanuit mijn vakgebied binnen het team een bijdrage om gesignaleerde problemen aan te pakken.beheers ik

Omgeving

HoofdcompetentieCompetentieWaardering
OmgevingIk draag bij aan het realiseren van de samenwerkingsrelatie met personen, bedrijven/ instellingen in de omgeving van ROC de Leijgraaf. Ik communiceer hierin op een heldere wijze en draag bij aan een goede afstemming met de omgeving. Ik signaleer tijdig veranderingen die consequenties kunnen hebben naar bestaande activiteiten.nog (verder) ontwikkelen
OmgevingIk ben servicegericht en flexibel naar klanten. Ben alert op kansen in de markt om de positie van ROC de Leijgraaf uit te bouwen en te verstevigen.niet aanwezig
OmgevingIk stel mij marktgericht op, volg de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, instellingen en maatschappij. Ik signaleer en herken vragen/ wensen uit bedrijven en instellingen en vertaal deze correct naar mijn activiteiten. Ik werk mee aan voorlichtingsactiviteiten.niet aanwezig
OmgevingIk bouw een relatie op met begeleiders in het bedrijf of de instelling en draag in onderlinge samenwerking en afstemming bij aan een betekenisvolle leerplek en een veilige leeromgeving voor de deelnemers.niet aanwezig
 

Reflecteren

HoofdcompetentieCompetentieWaardering
Reflectie / ontwikkelingIk ontwikkel en professionaliseer mezelf voortdurend. Ik denk regelmatig na over mijn beroepsopvattingen en mijn professionele bekwaamheid en ik streef ernaar mijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te verbeteren.beheers ik
Reflectie / ontwikkelingIk kijk kritisch naar mijn werk en vraag feedback op mijn functioneren om mezelf verder te ontwikkelen.beheers ik
Reflectie / ontwikkelingIk zie mijn sterke en zwakke kanten. Ik werk aan zwakke punten, formuleer leervragen en werk daar planmatig aan. Ik maak daarbij gebruik van de kaders en structuren die de organisatie biedt (bijvoorbeeld de gesprekkencyclus).beheers ik
Reflectie / ontwikkelingIk zoek actief naar nieuwe ontwikkelingen binnen de branche en het eigen vakgebied/ de samenleving en ik verbind daaraan consequenties voor mijn professionele ontwikkeling.nog (verder) ontwikkelen
Reflectie / ontwikkelingIk benut verschillende mogelijkheden om mezelf verder te ontwikkelen, zoals het bijhouden van vakliteratuur, het deelnemen aan training en scholing, maar ook het participeren binnen (nieuwe) projecten.beheers ik